تماس با واحدهای تابعه

عنوان

رئیس / مسئول

تلفن

آدرس

معاونت بهره برداری و توسعه آب

توحید احمدی

۰۴۴-۳۶۲۶۱۲۰۲

خوی بلوار ولیعصر روبروی سیلو

اداره بهره برداری اتفاقات آب

احمد حسنلو

۰۴۴-۳۶۳۳۱۰۰۰

خوی خیابان کوچری جنب اداره برق

اداره آب و فاضلاب ناحیه ۱

صادق صمدزاده

۰۴۴-۳۶۴۳۱۲۹۹

خوی- شهرک ولیعصر خیابان ابن سینا جنب مدرسه خلیج فارس

اداره آب و فاضلاب ایواوغلی

محرم زینال زاده

۰۴۴-۳۶۵۱۲۲۷۱

ایواوغلی خیابان امام

اداره آب و فاضلاب فیرورق

محمد بشارت خواه

۰۴۴-۳۶۳۲۳۲۳۳

فیرورق- بلوار امام حسین چهارراه گیلاس

اداره آب و فاضلاب صفائیه

حسن راه

۰۴۴-۳۶۵۴۵۲۸۵

زرآباد-خیابان امام نرسیده به میدان نبوت

اداره آب و فاضلاب قطور

وحید آرای

۰۴۴-۳۶۵۳۳۲۶۰

قطور-خیابان محمدی