تماس با ما

                                                                                                          شماره تماس :۳۶۲۲۸۸۰۰-۰۴۴

                                                                                               شماره سامانه ارتباطات مردمی :۱۲۲

شماره دورنگار: ۳۶۲۲۰۵۴۱-۰۴۴

نشانی پورتال آب و فاضلاب شهرستان خوی :www.abfakhoy.ir

نشانی پستی : خوی میدان مصلی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی


  نشانی شرکت روی نقشه