اطلاعات تماس مدیرعامل و معاونین شرکت

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تلفن مستقیم

تلفن داخلی

یداله سلطانی

مدیرعامل

۰۴۴-۳۶۲۲۱۱۰۷

۱۰۲

یداله نصراله زاده

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

۰۴۴-۳۶۲۲۰۵۴۰

۳۰۰

تقی پاشایی

معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

۰۴۴-۳۶۲۶۳۳۳۰

۱۳۴

توحید احمدی

معاونت بهره برداری و توسعه آب

۰۴۴-۳۶۲۶۱۲۰۰

رعنا قدردان

معاونت درآمد و خدمات مشترکین

۰۴۴-۳۶۲۶۸۰۱۰

۱۴۵